Nieuws

Werkgroep Gezinsviering

In onze parochie is ook een werkgroep gezinsviering actief. Zij bereidt met steeds wisselende groepen ouders (waarvan in het afgelopen jaar een kind Eerste Communie heeft gedaan) en een voorganger 8 gezinsvieringen per jaar voor.

Simone Ruiter

Linda Bos

Lia Hage

 

Namens hen,

Frank Knijn

 

Onder deze link vind u de actuele parochiegids.

Klik hier om de parochiegids te openen {pdf bestand}

 

 

 

Wanneer u uw kind wil laten dopen, stuurt u dan een geboortekaartje naar de pastorie. Er wordt dan door een lid van de Werkgroep Doopvoorbereiding contact met u opgenomen. De werkgroep doopvoorbereiding houdt een gezamenlijke avond bij één van de doopouders thuis, ongeveer twee a drie weken voor de doopdatum.

De doopdata staan vermeld in parochieblad Zes...Een.

Samenvatting Statuten van de Stichting

De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans
De stichting is opgericht op 24 oktober en heeft haar zetel in de gemeente Koggenland

Doel van de Stichting:
De stichting heeft ten doel:
a. de materiële ondersteuning van de te De Goorn gevestigde Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans, waaronder met name het leveren van financiële bijdragen aan onze parochie ten behoeve van de exploitatie van haar activiteiten in de ruimste zin des woords en het ter beschikking stellen van goederen of diensten die door de stichting zijn gefinancierd aan onze parochie;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van vrienden (donateurs) die bereid zijn gedurende langere tijd een financiële bijdrage te leveren, alsmede het anderszins verwerven van fondsen, waaronder het aanvaarden van giften, legaten en erfenissen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur bestaat bij oprichting uit twee bestuurders:
1. Frank van Leerdam, voorzitter
2. Ria Meijer, secretaris en penningmeester
3. Ralph Mul, bestuurslid

De akte is opgemaakt bij het notariskantoor in Obdam op 24 oktober 2014 en door beide personen en de notaris ondertekend.