Nieuws

 

Onder deze link vind u de actuele parochiegids.

Klik hier om de parochiegids te openen {pdf bestand}

 

 

 

Wanneer u uw kind wil laten dopen, stuurt u dan een geboortekaartje naar de pastorie. Er wordt dan door een lid van de Werkgroep Doopvoorbereiding contact met u opgenomen. De werkgroep doopvoorbereiding houdt een gezamenlijke avond bij één van de doopouders thuis, ongeveer twee a drie weken voor de doopdatum.

De doopdata staan vermeld in parochieblad Zes...Een.

Samenvatting Statuten van de Stichting

De stichting draagt de naam: Stichting Vrienden van de Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans
De stichting is opgericht op 24 oktober en heeft haar zetel in de gemeente Koggenland

Doel van de Stichting:
De stichting heeft ten doel:
a. de materiële ondersteuning van de te De Goorn gevestigde Parochie van Onze Lieve Vrouw van de Heilige Rozenkrans, waaronder met name het leveren van financiële bijdragen aan onze parochie ten behoeve van de exploitatie van haar activiteiten in de ruimste zin des woords en het ter beschikking stellen van goederen of diensten die door de stichting zijn gefinancierd aan onze parochie;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werven van vrienden (donateurs) die bereid zijn gedurende langere tijd een financiële bijdrage te leveren, alsmede het anderszins verwerven van fondsen, waaronder het aanvaarden van giften, legaten en erfenissen, en al hetgeen daarmee verband houdt of daaraan dienstbaar kan zijn.

De stichting heeft geen winstoogmerk.

Het bestuur bestaat bij oprichting uit twee bestuurders:
1. Frank van Leerdam, voorzitter
2. Ria Meijer, secretaris en penningmeester
3. Ralph Mul, bestuurslid

De akte is opgemaakt bij het notariskantoor in Obdam op 24 oktober 2014 en door beide personen en de notaris ondertekend.

ANBI

Wat is een ANBI?

Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling.
Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven, schenken, giften en de energiebelasting. Instellingen die wij als ANBI aanwijzen, hebben deze belastingvoordelen.
Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. De stichting heeft een aanvraag ingediend bij de belastingdienst om een ANBI te worden.

Om aangewezen te worden als ANBI moet de stichting voldoen aan de volgende voorwaarden:

- De instelling zet zich voor minstens 90% in voor het algemeen belang.

- De instelling heeft met het geheel van haar algemeen nuttige activiteiten geen winstoogmerk.

- De instelling en de mensen die rechtstreeks bij de instelling betrokken zijn, voldoen aan deintegriteitseisen.

- De bestuurders of beleidsbepalers van de instelling mogen niet over het vermogen van de instelling beschikken, alsof het hun eigen vermogen is. Er moet sprake zijn vangescheiden vermogen.
 
- De instelling mag niet meer vermogen aanhouden dan redelijkerwijs nodig is voor het werk van de instelling.

- Debeloning voor bestuurders is beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden.

- De instelling heeft eenactueel beleidsplan.

- De instelling heeft een redelijke verhouding tussen kosten en bestedingen. Geld dat overblijft naopheffing van de instelling, wordt besteed aan een ANBI met een soortgelijk doel.

- De instelling voldoet aan de administratieve verplichtingen.